ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားမၾကည့္ပဲ..အမ်ားအတြက္အက်ိဳးေဆာင္ပါ..

ကရင္နီျပည္ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံျပည္သူ႕လြႊတ္ေျမွာက္ေရးတပ္ေခၚ (က.လ.လ.တ)သည္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အစုိးရ ႏွင့္ အပစ္ခတ္ရပ္ယူခဲ့သည္။ ယေန႕ထိ ၁၅ ႏွစ္ၾကာ အပစ္ခတ္ရပ္ယူထားေသာ္လည္း ျပည္တြင္း တြင္ တစုံတရာ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမရိွပဲ စစ္အစုိးရ၏ မတရားအခြန္ေကာက္ယူမႈ၊ လယ္ယာမ်ားသိမ္းဆီးမႈ၊ အတင္းအဓၶမ အလုပ္ေစခုိင္းမႈ စသည့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ေန႕စဥ္အနည္းနဲ႕အမ်ား ျပည္သူလူထု အခက္ၾကဳံေတြ႕ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ကရင္နီျပည္ ေဒသတြင္းအသီးသီး ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္လာေစေရးအတြက္ အပစ္ခတ္ရပ္ယူထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး မိမိတို႕၏ ျပည္သူလူထုအတြက္ အမ်ားအက်ိဳး ေဆာင္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ ကိုယ္က်ိဳး စီးပြားမရွာပဲ မိမိတိုင္းျပည္ကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးသကဲ့သို႕ ကရင္နီျပည္သူတစ္ရပ္လုံး၏ ဘ၀လုံၿခဳံမႈအတြက္ ႏွင့္ အနာဂါတ္ ကရင္နီျပည္တည္တံ့ခိုင္မာလာေစ ေရးအတြက္ ေစတနာအ၀အ၀ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။
စစ္အစုိးရ၏ ၂၀၁၀ တရား၀င္ေရြးေကာက္ပဲြျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အပစ္ခတ္ရပ္ယူထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲအစည္းမ်ားအားလုံး ၎တို႕၏ တပ္သားမ်ားကို နယ္ျခားေစာင့္အျဖစ္ အသြင္းကူးေျပာင္းေရး ႏွင့္ မိမိ တို႕၏ ပါတီကိုထူေထာင္ၿပီး တရာ၀င္ေရြးေကာက္ပြဲသို႕ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ရာ ကမ္းလွမ္းေနပါသည္။ ၎ကိစၥႏွင့္ပါတ္သက္ၿပီး.. ကရင္နီျပည္တြင္း စစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္ခတ္ရပ္ယူထားေသာ ကရင္နီလူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ျပည္သူ႕လြတ္ေျမွာက္ေရးတပ္ (က.လ.လ.တ) သည္ စစ္အစိုးရ၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို သေဘာတူ လက္ခံလိုက္ၿပီဟု သတင္းၾကားသိရပါသည္။
ထိုသို႕ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းလာပါက.. ကရင္နီျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး၏ ..ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ဘာမ်ားျဖစ္ေပၚလာမလဲ…ဘာမ်ားလုပ္ေပးႏိုင္မလဲ အခြင့္အေရးပိုၿပီး ရလာမွာလား..တိုင္းျပည္ပိုၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာမွာလား သို႕မဟုတ္ ပိုက်ပ္တည္းလာမွာလား…စသည္ျဖင့္ ၾကိဳမသိႏုိင္တဲ့ ကံၾကမၼာဆိုးေတြ အလြန္စိတ္မခ်မ္းျမင့္ဖြယ္ရာမ်ား ျဖစ္ေနပါသည္။ မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ စစ္အစိုးရ၏ ဖြဲစည္းပုံေအာက္ေတြ ေနခ်ိန္အတြင္း ရသမွ်အခြင့္အေရးကို အသုံးခ်ၿပီး ..အမိကရင္နီျပည္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစေရးအတြက္ အမ်ားအတြက္အက်ိဳးေဆာင္ေစလိုပါေၾကာင္း……..

0 Comments: