ကရင္နီမ်ိဳးႏြယ္စုက...ဘယ္သူေတြလဲ.....

ျမန္မာျပည္သည္ ျပည္နယ္ခုႏွစ္ျပည္နယ္ရိွသည့္အနက္ ကရင္နီ(ကယား) ျပည္နယ္သည္အေသးငယ္ဆုံး ႏွင့္ လူဦးေရအနည္း ဆုံးျပည္နယ္တစ္ျပည္နယ္ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္၏ ပထ၀ီအေနအထားအရ ေသးငယ္ေသာ္လည္း ထင္ရွားေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုေပါင္းစုံျဖင့္ စုစည္းထားေသာ ျပည္နယ္တစ္ျပည္နယ္ျဖစ္သည္ကို သိသိသာသာ ေတြ႕ရိွရပါ သည္။ ၎ျပည္နယ္ထဲတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ကရင္နီ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားမွာ Karenni (kayah), Geko(Gaykho), Geba (Gaybar), Padaung/Kayan, Bres, Manu-Manaus (Manumanao), Yintale, Yinbaw, Bwe, Paku (Karen) Shan ႏွင့္ Pa-O မ်ားတို႕ျဖစ္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ Shan ႏွင့္ Pa-O လူမ်ိဳးစုမ်ားသည္ ၁၈ ရာစုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အဂၤလိပ္ကိုယ္လိုနီ၏ အတင္းအဓမၼအခြန္ေကာက္ခံမွဳ ဒဏ္ေၾကာင့္ ကရင္နီျပည္နယ္ထဲသို႕ ထြက္ေျပးေရာက္ရိွလာေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ားျဖစ္သည္။ ကရင္နီလူမ်ိဳးစုမ်ားသည္ ဘိုးဘြားဘီေဘမ်ိဳးရိုးဆန္ဆန္ျဖင့္ ေခတ္ေဟာင္းဆန္ေသာ ယဥ္ေက်းမွဳ၀တ္စုံမ်ား ဓံေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္းအလာ မ်ားရိွၾကၿပီး အျခားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္မတူ တမူထူးဆန္းေနပါသည္။ အင္တာနက္ေပၚမွ တခ်ိဳ႕တင္ထားေသာ ကရင္နီ မ်ိဳးႏြယ္စုဓါတ္ပုံႏွင့္တကြ သတင္းမွတ္တမ္းမ်ား မွားယြင္းစြာေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရိွရပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကရင္နီမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားျဖစ္သည့္ ကယန္း(ပေဒါင္)၊ ကရင္နီ(ကယား) မ်ားတို႕၏ ဓါတ္ပုံမ်ားကို ကရင္ လူမ်ိဳးမ်ားဟု ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ ၎ဓါတ္ပုံႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ကရင္နီမိခင္အဖြဲ အစည္းမ်ားတင္ထားေသာပုံမဟုတ္ပဲ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ားမွ ၎တို႕ကုိယ္တုိင္မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၎ မွားယြင္းေသာ သတင္းမွတ္တမ္းမ်ားသည္ လူမ်ိဳးစု၏ ဂုဏ္သိကၡာ ႏွင့္ ယဥ္းေက်းမွဳမ်ားကို ထိခိုက္ေစၿပီး သမိုင္းအဆက္ဆက္အမွားအယြင္းမ်ားသာမက မ်ိဳးႏြယ္စုေပ်ာက္ကြယ္ ျခင္း ျပႆနာမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ကရင္နီမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအား တင္ျပခ်င္ပါသည္။

0 Comments: