ကယန္းလူငယ္ေခါင္းေဆာင္ သုံးဦး ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားျခင္းသည္ ကရင္နီတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္္မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ေန...

ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရးဟု စစ္အစိုးရအၿမဲသုံးေနက် စကားလုံးသည္
အေပၚရံအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စစ္အစိုးရအာဏာ တည္ၿမဲေရးကိုေသာ္လည္းေကာင္း အမ်ားျပည္သူအာ ရုံစြဲလာေအာင္ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ အေခၚအေ၀ၚတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈ၊ တရားမ၀င္အသင္းဖြဲ႕စည္းမႈႏွင့္ ျပည္ပရိွ တရား မ၀င္အသင္းအဖြဲ႕နဲ႕ဆက္သြယ္ျခင္း အမႈျဖင့္ လိြဳင္ေကာင္ေထာင္ထဲတြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရေသာ ကာယန္းလူငယ္ ေခါင္းေဆာင္ သုံးဦးျဖစ္တဲ့..ခြန္ဘီးဒူ ေတာင္ငူေထာင္၊ ဒီးဒီကို မႏၱေလးေထာင္ ႏွင့္ ေကေကာရီယိုကို မိတီၳလာေထာင္ေတြဆီ ဇြန္လိုင္လ ၄ ရက္ေန႕ေတြ ေျပာင္းေရႊ႕ထိန္းသိမ္းထားသည္ဟု ၾကားသိရသည္။ ၎စစ္အစိုးရ၏ လုပ္ရပ္သည္ ကရင္နီတုိင္းရင္းသားမ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ေန ျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႕ေခတ္လူငယ္မ်ား အေတြးအေခၚျမင့္မားလာသည္ႏွင့္အမွ် တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ၏ စည္းလုံးညီညြတ္ မႈကို စစ္အစိုးရးမႏွစ္သက္၍ ဤကဲ့သို႕ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရ၏ မူ၀ါဒသည္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏စည္းလုံးညီညြတ္မႈကိုၿဖိဳခြဲေရး ႏွင့္ နယ္ေျမစိုးမိုးေရးကိုသာ အဓိက ထား၍ ဤကဲ့သို႕ လက္နက္မဲ့ျပည္သူ မၾကာခဏၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရျခင္းျဖစ္သည္။

0 Comments: