ကရင္နီ Kay Thoe Boe ပြဲေတာ္ က်ေရာက္ေတာ့မည္

ေကးထိုးဘိုးေခၚ (တံခြန္တုိင္)ပြဲေတာ္သည္ ကရင္နီဘိုးဘြားဘီေဘ အဆက္ဆက္ မေမ့အပ္ေသာ ဓေလ့ထုံးတမ္း အစဥ္အလာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဤ ေကးထိုးဘိုးတိုင္သည္ ေယာက်ာၤးေလးမ်ားသာ ကခုန္ ခြင့္ရိွၿပီး မိန္းကေလးမ်ား ပါ၀င္ကခုန္ျခင္းမျပဳပါ.. သို႕ေသာ္MusicSRC.com - Music Videos.. အခ်င္းခ်င္းေရေလာင္းေပါင္းသင္းျခင္း ၊ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ဤ ေကးထိုးဘိုးပြဲေတာ္ကို April လတြင္ အနည္းဆုံးတစ္ပတ္ ၾကာၾကာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

0 Comments: