သံလြင္အေရွဘက္ျခမ္းတြင္ သစ္ထုတ္လုပ္ရနွ္ SPDC ႏွင့္ အပစ္ခတ္ရပ္ KNPLF ၾကိဳးပမ္းေန

ကရင္နီ (ကယား)ျပည္နယ္အတြင္း စစ္အစိုးရ ႏွင့္ အပစ္ခတ္ရပ္ ယူထားေသာ အဖြဲအစည္းတစ္ဖြဲျဖစ္သည့္ ကရင္နီ ျပည္လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ျပည္သူ႕လြတ္ေျမွာက္ေရးတပ္ ( KNPLF ) ေခၚ ယင္းအဖြဲအစည္းသည္ စစ္အစိုးရ ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ကရင္နီျပည္အေရွ႕ဘက္ျခမ္းမွ ထြက္ရိွေသာ သစ္မာ(ကြ်န္း၊ ပစ္ကတုန္း) စသည္ျဖင့္သစ္မ်ားကို ထုတ္ၿပီး အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္သည့္ ထိုင္းကို တင္ပို႕ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းၾကားသိရပါသည္။ ၄င္းသစ္မ်ား တင္ပို႕ ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံ မယ္ေဟာင္ေဆာင္ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူးမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ (KNPP)ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရိွပဲ..သစ္မ်ားကို တင္ပို႕ေရာင္းခ်ပါက မတရားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တင္ပို႕ေရာင္းခ်ႏိုင္သည္ဟု KNPP အၾကီးအကဲမ်ားက သုံးသပ္ေျပာဆိုသြား ပါသည္။ ၎သစ္မ်ားတင္ပို႕ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ သံလြင္အေရွ႕ဘက္ျခမ္းေဒသတစ္ေလွ်ာက္၌ truck ကားၾကီးမ်ား စတင္ေရာက္ရိွေနၿပီျဖစ္သကဲ့သို႕ သစ္မ်ားကိုလည္း အလုံးလိုက္ အပုံလိုက္ စတင္ခုတ္လွဲေနၿပီဟု ကရင္နီ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသြား ပါသည္

0 Comments: