တတိယႏိုင္ငံကိစၶေၾကာင့္ ဒုကၡသည္လူငယ္အခ်ိဳ႕ စိတ္ကသိကေအာက္ျဖစ္

ကရင္နီဒုကၡသည္မ်ား ဘ၀ဖူလုံေရးအတြက္ တတိယႏိုင္ငံသုိ႕ ေျပာင့္ေရြ႕ အေျခခ်ေနထိုင္ရန္ ၂၀၀၆ - ၀၇ ခုနစ္တြင္ UNHCR မွ စတင္ေခၚယူခဲ့သည္။ တတိယႏိုင္ငံသို႕ ေျပာင္ေရြ႕အေျခခ်မွဳကိစၶႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ပါ ၀င္စားသူမ်ားရိွသလို စိတ္မ၀င္စားသူမ်ားလည္း အမ်ားအျပားရွိခဲ့သည္။ ၎ တတိယႏိုင္ငံကိစၶေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူ/ သား အေတာ္မ်ားမ်ား စိတ္ေလလြင့္မွဳမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ တစ္ခ်ိဳ႕လူငယ္မ်ား၏ အေတြးသည္ တတိယႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရိွခဲ့ေသာ္ "ငါ့၏ပညာသည္ အဘယ္မွာ သုံးမည္နည္း" " တစ္က တစ္ဖန္ျပန္စမလား" ငါ့ဘ၀ ဘယ္လိုျဖစ္သြားမလဲ " စသည္ျဖင့္ negative အျမင္မ်ား ေတြးၾကသည္။ ေက်ာင္းသူ/ သားမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို ထိခိုက္ေစၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕မွာမူ စာစိတ္ပါ၀င္စားမွဳႏွုန္းလည္း နည္းပါးလားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
တစ္နစ္ထက္တစ္နစ္ ေက်ာင္းထြက္မွဳႏွဳန္း မ်ားျပားလာသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ ဒီကေန႕ စခန္းအတြင္း၌ ေန႕စဥ္ၾကဳံေတြ႕ေနရေသာ လူငယ္မ်ား၏ ျပႆနာသည္ စိတ္ဖိစီးမွဳမ်ားေၾကာင့္ (relevant to the refugee situations) အရက္၊ ေဆးလိပ္မ်ား ေသာက္သုံး လာၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာလူငယ္မ်ားသည္ မိသားစု၏ စား၀တ္ေန ေရးအခက္အခဲ့ေၾကာင့္ ေက်ာင္းထြက္ၾကၿပီး စခန္းျပည္ပသို႕ အလုပ္သြားရွာၾကသည္ကိုလည္း ရိွသည္။ ထိုသို႕ျပႆနာ မွဳမ်ားရိွသည့္အတြက္ တတိယႏိုင္ငံသို႕ ေျပာင္းေရြ႕အေျခခ်ေနထိုင္ရန္ တစ္ခ်ိဳ႕မိသားစုအတြင္း သေဘာထားကြဲ႕လြဲမွဳမ်ား ရိွၾကသည္။ *** you have to make sure a decision and think carefully before you go***

ဆက္ဖတ္ရန္...

Miss You

Thinking of you across the miles

Holding you close to my heart,

And loving you

Miles may separate us,

But you are always with me

In my heart,

Sometimes I miss you so much

I want to rip you out of my dreams

....And huge you....

ဆက္ဖတ္ရန္...

America's Today


Early this year and month, the political situation in America had changed among the nation between black and white people during the decision of choosing a new president. Before the election, candidates John McCain, Barack Obama and Hillary Clinton were in charge of presidential rivals and they made many large campaigns in the United States almost two years. John McCain is a candidate of Republican Party and the other two candidates (Barack Obama and Hillary Clinton) are Democratic Party. Three of them are Native American but Barack Obama is an exceptionally known as black people. He is a senator of Democratic Party. Incredibly, Barack Obama won the election and he now becomes a president in the United States. Additionally, it is the first victory of black people becomes a president in the United States. Discrimination's in the United States between blacks, whites and Asia people will be solved by Barack Obama soon.

ဆက္ဖတ္ရန္...